Rumored Buzz on תביעות קטנות תאונת רכב

עבירות על חוקי התעבורה – רוב עבירות התנועה אשר נתבעות על-ידי המדינה מתבררות בבית המשפט לענייני תעבורה, למשל נהיגה מעל המהירות המותרת, נהיגה ברכב ללא רישיון, נהיגה בשכרות ועוד.גם שלמה הגיש חוות

read moreThe 2-Minute Rule for תאונת רכב

אני קובעת איפוא כי הנתבע לא הוכיח כי הוא סוחר רכב, כי יש לו בכלל מאגר עסקי וממילא לא הוכיח שהרכב המעורב בתאונה כלול במאגר העסקי ודי בכך כדי לדחות את התביעה מחמת אי כיסוי מתאים.תאונת דרכים בשל אי

read more

תביעות קטנות תאונת רכב for Dummies

מבקש צו קיום צוואה אשר מיוצג על-ידי עורך דין צריך להמציא יפוי כוח של עורך הדין.מי ראשי להגיש תביעה לפי חוק שכר שווה? בקצרה, העובד או ארגון העובדים היציג (כמשמעתו בחוק הסכמים קיבוציים) באותו מקום

read more